จดหมาย Letter of Recommendation (LOR) หรือ Letter of References คืออะไร https://www.pwktranslation.com/2018/06/letter-of-recommendation-lor-Reference....